สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.เนินมะกอก
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ( 938 )
39.70%
บริการรับชำระภาษี ( 741 )
31.36%
น้ำอุปโภค-บริโภค ( 182 )
7.70%
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ( 81 )
3.43%
ทะเบียนพาณิชย์ ( 89 )
3.77%
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( 332 )
14.05%