หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 
 
         
   
         
      การบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
      การส่งเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
      การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
      ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
      การส่งเสริมกลุ่มและกองทุนทางเศรษฐกิจ
      การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
      การส่งเสริมกลไกทางการค้าและการตลาด
      การพัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
 
 
         
   
         
      การส่งเสริม สนับสนุนอาชีพแก่ประชาชน และจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสคนยากจน
อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
      เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว
      การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
      ส่งเสริมหน่วยงานสถานศึกษาให้จัดการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
      การพัฒนาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์
      การส่งเสริมให้ประชาชนมีจริยธรรมในการดำรงชีวิต โดยมีคุณธรรมนำความรู้
ก่อให้เกิดความผาสุก และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
      การเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม
 
 
         
   
         
      การพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
      การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว การบริการและความปลอดภัย
      การส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว
 
 
         
   
         
      สนับสนุนให้ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชนมีการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
      ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน
 
 
         
   
         
      การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
      การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน
 
 
         
   
         
      การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลในทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความสงบเรียบร้อย
      การส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
      การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกระบวนการผลักดันแผนพัฒนาจังหวัดให้บรรลุพันธกิจ และเป้าประสงค์
      การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10