หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
  
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)  
 

                     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก                                      
  เรื่อง แบบแสดงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
         อาศัยตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ข้อ 23 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สำรวจมาแล้วมาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ณ.สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นที่เห็นควรไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ
        องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่ และรายที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเขตตำบลเนินมะกอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ หากผู้เสียภาษีเห็นว่าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอกเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ย. 2565 เวลา 10.06 น. โดย คุณ ชมนารถ สิงห์เถื่อน

ผู้เข้าชม 105 ท่าน

 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10