หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 


 
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
<<
>>
X
รายงานการประชุม
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายวสันต์ พรรณภักตรา นายก อบต.เนินมะกอก เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.เนินมะกอก โดยได้มอบนโยบาย (1) การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรทุกคนมุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ (2) มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือการรับสินบน โดยกำหนดมาตรการ 10 ข้อ เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรของ อบต.เนินมะกอก ทุจริตโดยการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน และภาพลักษณ์ขององค์กร (3) นโยบาย No Gift Policy โดยให้คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งนโยบายทั้ง 3 ข้อ ให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.เนินมะกอก ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 16.20 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 106 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10