หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
"ยึดมั่นธรรมาภิบาล มุ่งบริการประชาชน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ รักษาสิ่งแวดล้อม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.เนินมะกอก
นายวสันต์ พรรณภักตรา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก
1
2
3
 
 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  
<<
>>
X
รายงานการประชุม
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

   เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 นายวสันต์ พรรณภักตรา นายก อบต.เนินมะกอก เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.เนินมะกอก โดยได้มอบนโยบาย (1) การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยให้บุคลากรทุกคนมุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ (2) มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือการรับสินบน โดยกำหนดมาตรการ 10 ข้อ เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรของ อบต.เนินมะกอก ทุจริตโดยการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงาน และภาพลักษณ์ขององค์กร (3) นโยบาย No Gift Policy โดยให้คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งนโยบายทั้ง 3 ข้อ ให้คณะผู้บริหารและบุคลากรของ อบต.เนินมะกอก ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อันจะนำไปสู่การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 16.20 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 48 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/8

ลำดับภาพที่ 2/8

ลำดับภาพที่ 3/8

ลำดับภาพที่ 4/8

ลำดับภาพที่ 5/8

ลำดับภาพที่ 6/8

ลำดับภาพที่ 7/8

ลำดับภาพที่ 8/8
<<
>>
X
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10