นว 0023.5/ว6746 การเลื่อนขั้นค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 1 ตุลาคม 2561  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.5/ว6745 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.1/ว6764 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งทีมฟุตบอล รายการ เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.1/ว6765 แจ้งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอชื่อนักวิจัย  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.1/ว6766 แจ้งวารสารวิชาการ กสทช.เปิดรับบทความวิจัยบทความวิชาการ  [ 21 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว6602 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2561  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
นว 0023.2/ว6616 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 20 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1186