ประกาศคืนเงินค้ำประกันสัญญา2 [ 2 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 85 
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 118 
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 176 
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.เนินมะกอก ปีงบประมาณ 2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 157 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมูที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลเนินมะกอก [ 13 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 29 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ 3,4,5,7,9 และ 11 [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 40 
ประกาศ คืนเงินค้ำประกันสัญญา [ 2 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 79 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายในเขตชุ [ 30 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 78 
แบบ ปปช.07 โครงการติดตั้งเสียงตามสายเพื่อกรประชาสัมพันธ์ ภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 7 [ 29 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 71 
โครงการติดตั้งเสียงตามสายเพ่อประชาสัมพันธ์ หมู่ที่ 7,11 ตำบลเนินมะกอก [ 15 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 66 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณจุดเชื่อมต่อสายนิคมฯถึง [ 15 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 98 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ต [ 23 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 137 
ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอลฟัทส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว [ 10 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 164 
โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในตำบลเนินมะกอก บริเวณหลังวักหัวงิ้ว หมู่ที่ 9 [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 162 
โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังภายในตำบลเนินมะกอก จุดที่ 1 บริเวณหลัง รร.เนินมะก [ 21 ส.ค. 2560 ]   อ่าน 149 
 
อบต.หนองนมวัว การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์(พายุฝนฟ้าคะนอง วาตภัยและลมกระโชงแรง) [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พิกุล ปร.5ขุดลองคลองส่งน้ำ ม.8 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปร.4 ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.8 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปปช.01 ขุดลอกคลองส่งน้ำ ม.8 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปร.5 เสริมถนนดิน ม.1 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปร.4 เสริมถนนดิน ม.1 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปปช.01 เสริมถนนดิน ม.1 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปร.4 ขุดลอกคลองหนองหล่มเล็ก ม.2 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปร.5 ขุดลอกคลองหนองหล่มเล็ก ม.2 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปปช.01 ขุดลอกคลองหนองหล่มเหล็ก ม.2 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปร.5 คอนกรีต ม.10 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะ จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคสุนัขบ้าและค [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.พิกุล ปร.4 คอนกรีต ม.10 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.พิกุล ปปช.01 คอนกรีต ม.10 [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ชุมตาบง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาป้ายโครงการฝึกอบรมป้องกันโรคสุนัขบ้าและควบคุมการกำเนิดสุ [ 22 มี.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
 
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว795  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ขอแก้ไขหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ กค0803.3/ว707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นด่วนที่สุด ที่ มท0803.3/ว707 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว794 [เอกสารแนบ]  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว774  [ 21 มี.ค. 2561 ]
เลื่อนการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาพร้อมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว787 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว792  [ 21 มี.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กค. มท 0803.3/ว773  [ 20 มี.ค. 2561 ]
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1535  [ 20 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว1536  [ 20 มี.ค. 2561 ]
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว765  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว739  [ 20 มี.ค. 2561 ]
แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นและประเภทอำนวยการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว40  [ 20 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว757  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ กค. มท 0803.3/ว755  [ 19 มี.ค. 2561 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ศปท.สถ. มท 0817/ว756  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/2868, 2869 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว750 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มี.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว749  [ 19 มี.ค. 2561 ]
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. ทม 0810.3/ว688 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 และแจ้งกำหนดการรับรางวัลของมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว737  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว733  [ 16 มี.ค. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว734  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว735  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งข้อกำหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว692 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 มี.ค. 2561 ]
 
   
 
นว 0023.3/ว 7113 การอบรมสัมมนาชี้แจงทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
ศธ 0527.01.19/ว 477 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนที่แม่บทเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเ [ 23 ก.พ. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7112 การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7089 การรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7086 ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7098 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูมุ่งสู่การขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4. [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7097 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7091 พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมิ [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7079 ซักซ้อมแนวทางการให้โอนและการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 7080 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  [ 16 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 7004 แบบสำรวจชุมชนที่มีการจัดพื้นที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมออกกำลังกาย พ.ศ. 2561 จังหวัดนครสวรรค์  [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว 6921 ประกาศการรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 6894 การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยิ่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว 188 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรากำไรและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว 187 แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตรากำไรและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/190 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระบบ GFMIS  [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/189 การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว 6932 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25 [ 15 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 6676 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4  [ 13 มี.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว 6843 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561  [ 14 มี.ค. 2561 ]   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขนดินเข้าบ้าน (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 324  ตอบ 2  
มารยาทการพูด (22 ธ.ค. 2560)    อ่าน 525  ตอบ 2  
 
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบัน (22 มี.ค. 2561)    อ่าน 1989  ตอบ 179
อบต.สระแก้ว เชิญชวนชาวตำบลสระแก้ว สร้างกระทู้ (20 มี.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ประสาท เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา (18 มี.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทม.ชุมแสง เว็บไซต์ ทม.ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.เขากะลา ตกปลา (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 1049  ตอบ 3
อบต.แม่เล่ย์ ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 0
อบต.วังซ่าน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.เขาชนกัน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 44  ตอบ 0
อบต.แม่เปิน ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 48  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (13 มี.ค. 2561)    อ่าน 42  ตอบ 0
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วัดหนองหมู
สถานีรถไฟ เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
 

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน"ศรัณยา"

ดอกไม้ใยบัว
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะกอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558