ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ (EIT) ของ อบต.เนิ [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 14 
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 269 
ประกาศรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เนินมะกอก (เพิ่มเติม) [ 6 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายชื่อกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เนินมะกอก [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 20 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 22 
ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของพนักงาน อบต.เนินมะกอก [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 25 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 [ 15 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
การแต่งตั้งตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ รายไตรมาส ปี 61 [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 30 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.)ปี 61 ต.ค.60 - เม.ย.61 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 25 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ปี 61 พ.ค61.- ก.ย. 61 [ 12 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 26 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 36 
 
อบต.ตะเคียนเลื่อน ประกาศ เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 9 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.พันลาน โครงการจิตอาสาประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ช่องแค ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บพ 7797 นครสวรรค์โดยวิธีเ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดไทรย์ อบต.วัดไทรย์จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่่นสากล (ประเทศไทย) [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.นครสวรรค์ตก กิจกรรมทำความสะอาด เส้นทางการปั่นจักรยาน [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกำนันสมั [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บางม่วง อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.โกรกพระ รายงานการประชุมประจำพฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.บางม่วง โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบป [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.โคกหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อและประชาชนร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั้นสากล(ประเทศไทย) ณ [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศ แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต [ 7 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
 
 
   
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7261 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3979  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3959 [แบบรายงานฯ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3961  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3955  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3946 [กลุ่มเป้าหมาย 1] [กลุ่มเป้าหมาย 2]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3947 [แบบรายงานฯ] [แบบตอบรับ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3956  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) กศ. มท 0816.2/ว2726 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0809.3/ว3935  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3944 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการจัดส่งคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3943  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3930  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3929  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3931  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3934 [แบบรายงานฯ]  [ 4 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว3928 [เอกสารแนบ]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
การบันทึกข้อมูลคุณสมบัติพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในระบบทะเบียนประวัตข้าราชการ (ก.พ.7) สน.บถ. มท 0809.3/ว3917  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งผลการพิจารณาข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก กม. มท 0804.6/ว3932  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว3927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว193  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
ประชาสัมพันธ์การหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ของ กยศ. สน.บถ. มท 0809.2/ว194  [ 3 ธ.ค. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3906  [ 30 พ.ย. 2561 ]
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 กศ. มท 0816.3/ว3912  [ 30 พ.ย. 2561 ]
 
   
 
นว 0023.3/ว27918 สำรวจหอกระจายข่าว [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/ว 27912 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/27903 เห็นชอบให้ นางสาวธมน เครือเนตร ผู้ช่วยจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/954 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27909 ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ิอจดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว. 0023.5/ว27908 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้อง เพิ่มเติม ฉบับที่2 [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27916 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27983 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27981 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/27979 สรุปนโยบายพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ [ 6 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/948 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ.นครสวรรค์ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กร [ 4 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/949 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทม.ชุมแสง สำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกค [ 4 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0006/ว27716 ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ [ 4 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27812 มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตร 19 แห่งพระราชบัญญัติกา [ 4 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว27771 วันสตรีสากล ประจำปี 2562  [ 4 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27619 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27545 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.4/ว27526 แจ้งผลการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว27391 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2562 งวดที่ 10/25 [ 3 ธ.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว27092 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2561 ]   
 
 
 
 
 
   
 


จ้างซ่อมเเซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่ [ 19 พ.ย. 2561 ]ซ่อมเเซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำ [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]

 
 
 
 
 
สอบถามเรื่องสมัครเป็นพนักงานพัสดุ (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 164  ตอบ 1  
ขนดินเข้าบ้าน (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 570  ตอบ 2  
 
อบต.หนองปลิง แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ยางขาว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.พุนกยูง เว็บไซต์ อบต.พุนกยูง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.แม่เล่ย์ จะขอยื่นสิทธิการช่วยเหลือผู้ป่วย (3 ธ.ค. 2561)    อ่าน 35  ตอบ 1
อบต.ชุมตาบง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นแบบ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 23  ตอบ 0
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วัดหนองหมู
สถานีรถไฟ เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
 

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน"ศรัณยา"

ดอกไม้ใยบัว

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไก่ชนไทย
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะกอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558