ประกาศคืนเงินค้ำประกันสัญญา2 [ 2 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 153 
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 197 
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 247 
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.เนินมะกอก ปีงบประมาณ 2560 [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 242 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายทางและปรับปรุงผิวจราจรคสล.บริเวฯถนนสา [ 4 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 35 
แบบ ป.ป.ช.1 โครงการก่อสร้างขยายทางและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน [ 3 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 38 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกภายในตำบลเนินมะกอก หมู่ที่ 3,4, [ 26 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 65 
ประกาศผู้ชนะการเนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5,7 ต.เนินมะกอก [ 26 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 78 
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอรกรีตบ [ 26 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 76 
แบบ ป.ป.ช. 1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาพราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านน [ 26 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 71 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมูที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลเนินมะกอก [ 13 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 107 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง หมู่ 3,4,5,7,9 และ 11 [ 9 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 110 
ประกาศ คืนเงินค้ำประกันสัญญา [ 2 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 152 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งเสียงตามสายเพื่อการประชาสัมพันธ์ ภายในเขตชุ [ 30 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 147 
แบบ ปปช.07 โครงการติดตั้งเสียงตามสายเพื่อกรประชาสัมพันธ์ ภายในเขตชุมชน หมู่ที่ 7 [ 29 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 144 
 
อบต.พิกุล ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.เนินขี้เหล็ก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อ แบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน. 1491 [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ตำบลหนองหลวง [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.นากลาง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 4 รายการ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.วัดไทรย์ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ถนนสาธารณะ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกลำคลองสาธารณะ หมู่ที่ 13 ตำบลสายลำโพง [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุกลอ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับป [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินกว้าว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการลงลูก [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.สายลำโพง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแ [ 22 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
 
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1874  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว1872 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1873 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2561 ]
สรุปแนวทางดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ สล. มท 0801.2/ว104  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การประชุมชี้แจงผ่านระบบ Web Conference กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 10.00 น. ด่วนที่สุด กต. มท 0818.1/7814  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1862  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1860  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว1861  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1856 [คู่มือ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2561 สน.คท. มท 0808.4/ว1852 [รายชื่อ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1454  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1842 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2561 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว108 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.] [เมืองพัทยา]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 (ฉบับที่ 3) กศ. มท 0816.2/ว1781 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1840  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกการรายงานข้อมูลรายชื่อตำบลซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว1839  [ 19 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1832  [ 18 มิ.ย. 2561 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรีนญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554,2555 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1817  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1811 [แบบตอบรับ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 กพส. มท 0810.5/ว1611  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี งวดที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1793  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
แผนปฏิบัติงานภาคสนามของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1812 [เอกสารแนบ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1813  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1736  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
ขอให้ สถจ. บันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ในระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report) หัวข้อ (ระบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561) กพส. มท 0810.7/ว1809 [คู่มือ]  [ 15 มิ.ย. 2561 ]
 
   
 
นว 0023.3/ว14360 โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว14386 การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจจาณุเบกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14363 การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14444 การบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว0023.3/ว14369 ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 และประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลคร [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14447 มาตรการบริหารการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์  [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14451 เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Moral Development Ss [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14450 ขอความร่วมมือส่งแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบครัว พ.ศ. 2560 - 2564  [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว14479 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14498 ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14499 การถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดไผ่ล้อม เทศบาลเมืองตราด จังหวัดตราด [ 21 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14300 การปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษาหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการปรับปรุง [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14303 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2018 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/463 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารองค์กรปกครองส้วท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/14183 การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว14339 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว14336 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25 [ 20 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14001 แบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว14252 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.... ร่างแรก ฉบับผ่านการพิจารณ [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.1/ว14254 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร [ 19 มิ.ย. 2561 ]     
 
 
 
 
 
   
 


ซื้อโครงการจัดซื้อโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ หมู่ที่ 6 โด [ 18 พ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุงานบ้านบ้านครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 ]ซื้อเวชภัณฑ์/อวัยวะเทียมเเละอุปกรณ์ในการบำบัดโรค จ [ 18 พ.ค. 2561 ]

 
 
 
 
 
สอบถามเรื่องสมัครเป็นพนักงานพัสดุ (8 มิ.ย. 2561)    อ่าน 52  ตอบ 1  
ขนดินเข้าบ้าน (17 ก.พ. 2561)    อ่าน 451  ตอบ 2  
 
อบต.ห้วยร่วม สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (20 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หนองหม้อ ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (19 มิ.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.บ้านแก่ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 14  ตอบ 0
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
วัดหนองหมู
สถานีรถไฟ เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์
 

แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัน"ศรัณยา"

ดอกไม้ใยบัว

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ไก่ชนไทย
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะกอก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านบริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 ม.ค. 2558